Проект статуту церкви "Нове життя", до якого було внесено зміни, і який зараз проходить перереєстрацію.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “НЕЗАЛЕЖНА ПОМІСНА ЦЕРКВА (РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА) ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН “НОВЕ ЖИТТЯ” У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА” (далі - Помісна Церква) є місцевим добровільним об’єднанням віруючих громадян євангельського віросповідання, що об’єдналися для задоволення своїх релігійних потреб, спільного сповідання своєї віри і поклоніння Богу, духовного зростання, проповіді Євангелія.
1.2. Помісна Церква входить до складу Собору незалежних євангельських церков України.
1.3. Помісна Церква здійснює свою діяльність при дотриманні Конституції України, Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації", цього Статуту та Статуту Собору незалежних євангельських церков України.
1.4. У своїй діяльності Помісна Церква керується рішеннями своїх органів управління, рішеннями Собору незалежних євангельських церков України, Священним Писанням (Біблією) – канонічними книгами Старого та Нового Заповітів, віровченням євангельських християн.
1.5. Помісна Церква визнається юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Помісна Церква як юридична особа користується правами і несе обов’язки відповідно до законодавства України та цього Статуту.
1.6. Помісна Церква має рахунки в установах банків, бланк із символікою та круглу печатку зі своєю назвою.
1.7. Повне найменування Помісної Церкви:
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “НЕЗАЛЕЖНА ПОМІСНА ЦЕРКВА (РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА) ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН “НОВЕ ЖИТТЯ” У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА”
1.8. Скорочене найменування Помісної Церкви:
РО “ЦЕРКВА”НОВЕ ЖИТТЯ”
1.9. Місцезнаходження (юридична адреса) Помісної Церкви: 02088, м. Київ, вул. Лермонтова, буд. 27.

ІІ. ЗАВДАННЯ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
2.1. Головними завданнями Помісної Церкви є наступне:
2.1.1. Проповідь Євангелії та християнських цінностей через проведення богослужбових і євангелізаційних зібрань, духовних концертів та інших заходів.
2.1.2. Прославлення Бога.
2.1.3. Виховання віруючих для досягнення їх духовного зростання в пізнанні Бога, святості, християнського благочестя, виконання в житті заповідей Ісуса Христа та задоволення духовних потреб віруючих.
2.1.4 Навчання і виховання дітей (за взаємною згодою батьків або осіб, що їх замінюють) та молоді в недільних школах, групах біблійної освіти заповідям та настановам Господнім.
2.1.5. Справи милосердя, добродійності та благодійності серед нужденних людей.
2.1.6. Розвиток і зміцнення єдності членів Помісної Церкви та добрих взаємозв’язків з іншими релігійними організаціями.
2.2. Для досягнення поставлених завдань Помісна Церква:
2.2.1. Проводить богослужбові, духовно-повчальні, біблійні, молитовні, євангелізаційні зібрання з проповіддю Євангелії, вивченням Біблії, молитвами, псалмоспівами (загальними, груповими, сольними) із супроводом на різних музичних інструментах, декламаціями. На богослужбових зібраннях у проповіді, співах, декламаціях та інших видах служіння можуть брати участь члени Помісної Церкви, діти (за взаємною згодою батьків або осіб, що їх замінюють) і молодь, а також члени інших релігійних організацій за визначенням Ради пасторів Помісної Церкви.
2.2.2. Здійснює хрещення по вірі, шлюби, молитви над дітьми, похорони; посвячення служителів Помісної Церкви, а також звершує інші дії відповідно до віровчення євангельських християн.
2.2.3. Здійснює Ламання Хліба (Вечерю Господню).
2.2.4. Організовує бесіди та дискусії на різні біблійні та етичні теми, літературні та музичні вечори, духовні концерти; лекції, проповіді та конференції.
2.2.5. Організовує недільні та біблійні школи, курси та семінари, гуртки по вивченню Біблії; літературні, вокально-музичні, театральні та інші групи та хори, як з дорослих, так із молоді і дітей; бібліо-, фоно- та відеотеки, дитячі та молодіжні табори відпочинку, групи раннього розвитку дитини та розвиваючі гуртки для підлітків та молоді.
2.2.6. Забезпечує духовним змістом дозвілля молоді; створює клуби за християнськими інтересами.
2.2.7. Організовує відділи, що відповідають за такі напрямки діяльності Помісної Церкви: місіонерсько-євангелізаційний, християнсько-молодіжний, християнської освіти, жіночого служіння, спортивного служіння тощо.
2.2.8. Направляє місіонера або групу місіонерів по території України та за її межі;
2.2.9. Здійснює капеланську діяльність;
2.2.10. Створює та направляє групи милосердя або окремих членів Помісної Церкви для благодійної праці в лікарнях, санаторіях, пансіонатах, дитячих будинках, притулках, інтернатах та інших закладах, а також для допомоги одиноким, людям похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим, сиротам, вдовам та іншим.

ІІІ. ЧЛЕНСТВО В ПОМІСНІЙ ЦЕРКВІ
3.1. Членом Помісної Церкви може бути кожна повнолітня особа, яка увірувала в Ісуса Христа як у свого особистого Спасителя; пережила духовне народження згори, прийняла водне хрещення по вірі через повне занурення у воду; визнає віровчення євангельських християн, розділяє цінності Помісної Церкви та цей Статут. Вступ і вихід з членів Помісної Церкви – добровільний.
3.2. Кожна особа, яка увірувала в Ісуса Христа і має бажання прийняти хрещення по вірі, заявляє про це Раді пасторів Помісної Церкви, проходить відповідне духовне навчання і складає іспит перед Радою пасторів Помісної Церкви. Після допущення новонаверненого до хрещення та представлення його перед Помісною Церквою, здійснюється хрещення.
3.3. Член Помісної Церкви може бути виключений з членства в Помісній Церкві за постійний непослух вченню Біблії, як її розуміє Помісна Церква, єретичне вчення та за дії що суттєво заважають діяльності Помісної Церкви та загрожують її єдності. Рішення про виключення члена Помісної Церкви з членства в Помісній Церкві приймається Радою пасторів Помісної Церкви, та оголошується на Загальних зборах членів Помісної Церкви. Виключений з членів Помісної Церкви позбавляється права голосу при вирішенні всіх питань життя Помісної Церкви і права брати участь у її житті. Виключений з членів Помісної Церкви знову може бути прийнятим в члени Помісної Церкви з набуттям прав члена Помісної Церкви за рішенням Ради пасторів Помісної Церкви з подальшим представленням Загальним зборам членів Помісної Церкви.
3.4. Рішення про прийняття у члени Помісної Церкви прибулих з інших релігійних громад приймається Радою пасторів Помісної Церкви з подальшим представленням на Загальних зборах членів Помісної Церкви.
3.5. Кожен член Помісної Церкви має право:
3.5.1. Брати участь у діяльності Помісної Церкви.
3.5.2. Вносити корисні пропозиції та проявляти творчу ініціативу.
3.5.3. Бути обраним на визначені види служіння, згідно з його даруваннями.
3.5.4. Здійснювати інші повноваження визначені даним Статутом.
3.6. Кожен член Помісної Церкви повинен:
3.6.1. Зберігати мир і святість, відповідно до вимог Святого Письма.
3.6.2. Знати цілі і завдання Помісної Церкви, погоджуватися з віровченням євангельських християн, цінностями Помісної Церкви і положеннями Статуту Помісної Церкви і дотримуватися їх.
3.6.3. Приймати участь у духовній та господарській діяльності Помісної Церкви.
3.6.4. Виконувати рішення органів управління та служителів Помісної Церкви.
3.6.5. Проводити особисте життя у відповідності до вимог Біблії.
3.6.6. Поважати права і законні інтереси всіх членів Помісної Церкви.
3.6.7. Берегти і примножувати власність Помісної Церкви і нести відповідальність за її збереження.
3.7. Члени Помісної Церкви можуть здійснювати добровільну фінансову підтримку діяльності Помісної Церкви та інші добровільні пожертви;
3.8. Члени Помісної Церкви користуються правом на альтернативну (невійськову) службу, згідно своїх переконань та чинного законодавства України.

ІV. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПОМІСНОЮ ЦЕРКВОЮ
4.1. Органами управління Помісної Церкви є:
4.1.1. Загальні збори членів Помісної Церкви,
4.1.2. Пресвітер Помісної Церкви,
4.1.3. Рада старійшин Помісної Церкви,
4.1.4. Рада пасторів Помісної Церкви,
4.1.5. Ревізійна комісія Помісної Церкви.
4.2. Загальні збори членів Помісної Церкви (надалі – загальні збори) – це вищий орган управління Помісної Церкви. До складу загальних зборів входять члени Помісної Церкви, які не відлучені, не знаходяться на зауваженні.
4.3. Голову загальних зборів обирає Рада старійшин Помісної Церкви, зі складу членів Ради старійшин Помісної Церкви.
Секретаря загальних зборів обирає Рада старійшин Помісної Церкви, зі складу членів Помісної Церкви.
4.4. Порядок денний загальних зборів подається Радою старійшин Помісної Церкви.
4.5. Загальні збори скликаються Радою старійшин Помісної Церкви не рідше одного разу на рік.
4.6. Про проведення загальних зборів, Рада старійшин Помісної Церкви повідомляє шляхом оголошення, під час богослужіння Помісної Церкви. Таке оголошення повинно бути зроблено не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) днів до дати проведення загальних зборів.
4.7. За рішенням Ради старійшин Помісної Церкви на загальні збори може бути запрошено особу, яка не входить до складу загальних зборів.
4.8. Загальні збори вважаються чинними і правомочними, якщо на них присутня не менше ніж половина осіб, які входять до складу загальних зборів.
4.9. Право голосувати на загальних зборах має виключно член Помісної Церкви, який не відлучений, не знаходиться на зауваженні.
4.10. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 2/3 (дві третіх) осіб присутніх на загальних зборах, які мають право голосу.
4.11. Рішення прийняті на загальних зборах оформлюються в письмовій формі у вигляді протоколу, який підписується Головою та Секретарем загальних зборів.
4.12. До компетенції загальних зборів належить:
4.12.1. затвердження Пресвітера Помісної Церкви;
4.12.2. затвердження особи членом Ради старійшин;
4.12.3.заслуховування оголошень про прийняття особи в члени Помісної Церкви, виключення особи з членів Помісної Церкви;
4.12.4.прийняття статуту Помісної Церкви, внесення змін до нього і доповнень;
4.12.5.затвердження рішення Ради старійшин Помісної Церкви про заснування, реорганізацію та ліквідацію Помісної Церкви;
4.12.6.затвердження рішення Ради старійшин Помісної Церкви про заснування підприємств, навчальних закладів, благодійних та добродійних закладів, відповідно до законодавства України;
4.12.7. затвердження комісії з припинення Помісної Церкви;
4.12.8. здійснення інших повноважень передбачених даним Статутом.
4.13. Пресвітер Помісної Церкви (надалі – Пресвітер) – це одноособова вища керівна виконавча духовна посада Помісної Церкви.
4.14. Пресвітер обирається Радою старійшин Помісної Церкви, узгоджується Радою пасторів Помісної Церкви та затверджується загальними зборами.
4.15. Вимоги до особи, яка може бути затверджена Пресвітером: духовна, здатна вчити і керувати, є авторитетом в християнському середовищі, відповідає віровченням Помісної Церкви.
4.16. Строк повноважень Пресвітера становить 5 (п’ять) років.
4.17. Одну й ту саму особу можна затверджувати Пресвітером необмежену кількість разів. Перерва між такими затвердженнями не обов’язкова.
4.18. Для особи, яка вперше затверджена Пресвітером встановлюється випробувальний строк тривалістю в 1 (один) рік. При всіх наступних затвердженнях однієї і тієї ж особи Пресвітером, випробувальний строк не встановлюється.
4.19. Повноваження Пресвітера припиняються у наступних випадках:
4.19.1. не проходження випробувального строку,
4.19.2. закінчення строку, на який особу затверджено Пресвітером,
4.19.3. самовідвід,
4.19.4. по стану здоров’я,
4.19.5. невідповідність вченню Помісної Церкви,
4.19.6. моральна невідповідність,
4.19.7. несумлінне виконання своїх обов’язків.
4.20. Пресвітер має право на фінансове утримання від Помісної Церкви. Рішення про взяття Пресвітера на фінансове утримання від Помісної Церкви, в тому числі рішення про розмір вищевказаного утримання приймається Радою старійшин.
4.21. Пресвітер звітує перед Радою старійшин Помісної Церкви не рідше одного разу на рік, в усній формі.
4.22. До компетенції Пресвітера належить:
4.22.1. висування кандидатів в члени першого складу Ради старійшин Помісної Церкви;
4.22.2. здійснює подання на призначення та звільнення осіб пасторами Помісної Церкви;
4.22.3. призначення для засідання Ради пасторів Помісної Церкви виконуючого обов’язки Голови Ради пасторів Помісної Церкви, у випадку неможливості бути присутнім на засіданні Ради пасторів Помісної Церкви;
4.22.4. скликання позачергових засідань Ради пасторів Помісної Церкви, у випадку наявності невідкладних питань, пов’язаних з діяльністю Помісної Церкви;
4.22.5. представництво без довіреності, Помісної Церкви та окремих членів Помісної Церкви перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, різними громадськими організаціями, в ділових, фінансово-господарських та адміністративних питаннях, а також у суді; виступає у цивільних правовідносинах, укладає договори; від імені Помісної Церкви оформляє клопотання, угоди, контракти та інші ділові документи. У разі потреби видає довіреності для виконання відповідних завдань;
4.22.6. підписання документів Помісної Церкви у відповідності до повноважень наданих цим Статутом та законодавством України;
4.22.7. спільно із Радою Пасторів Помісної Церкви відповідає за богослужбові зібрання та духовне виховання членів Помісної Церкви;
4.22.8. здійснює інші повноваження передбачені даним Статутом.
4.23. Без попередньої згоди Ради старійшин Помісної Церкви, Пресвітер не має права:
4.23.1.укладати, підписувати, змінювати, розривати:
4.23.1.1. договори, контракти, інші правочини, документи,ціна яких перевищує 5 000 (п’ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
4.23.1.2. кредитні договори;
4.23.1.3. договори поруки, гарантії, застави, іпотеки, закладу;
4.23.1.4. договори, інші правочини, документи за якими нерухоме майно, нерухомість, земельні ділянки, які належать Помісній Церкві передаються у власність будь-якій іншій стороні;
4.23.1.5. договори, інші правочини, документи за якими нерухоме майно, нерухомість, земельні ділянки, які належать Помісній Церкві передаються у користування, та/або володіння, та/або управління, будь-якій іншій стороні;
4.23.2.списувати нерухоме майно, нерухомість, що перебуває на балансі Помісної Церкви.
4.24. Рада старійшин Помісної Церкви (надалі – Рада старійшин) – це орган управління Помісної Церкви в період між загальними зборами. Рада старійшин складається із семи членів, з яких один член – Пресвітер входить за посадою, шість інших членів – призначаються.
4.25. Пресвітер входить до складу Ради старійшин протягом всього строку свого призначення.
4.26. Строк повноважень призначеного члена Ради старійшин становить 3 (три) роки.
4.27. Вимоги до особи, яка може бути призначеною до Ради старійшин: активний член Помісної Церкви не менше 10 (десяти) років, має відповідну репутацію.
4.28. До першого складу Ради старійшин, члени призначаються за наступною процедурою: Пресвітер висуває кандидата в члени Ради старійшин; Рада пасторів Помісної Церкви погоджує кандидата в члени Ради старійшин; Загальні збори затверджують особу членом Ради старійшин.
В усіх наступних випадках процедура призначення членів Ради старійшин наступна: Рада старійшин висуває кандидата в члени Ради старійшин; Рада пасторів Помісної Церкви погоджує кандидата в члени Ради старійшин; Загальні збори затверджують особу членом Ради старійшин.
4.29. Одну й ту ж особу можна призначати до складу Ради старійшин не більше ніж 3 (три) рази. Перерва між такими призначеннями не обов’язкова. Випробувальний строк відсутній (як при першому, так і наступних призначеннях).
4.30. Призначений член Ради старійшин не має право на фінансове утримання від Помісної Церкви.
4.31. Повноваження Пресвітера, як члена Ради старійшин припиняються одночасно з припиненням його повноважень як Пресвітера.
4.32. Повноваження членів Ради старійшин, яких призначають, припиняються у наступних випадках:
4.32.1. закінчення строку, на який особу призначено членом Ради старійшин,
4.32.2. самовідвід,
4.32.3. не може відвідувати засідання Ради старійшин протягом 3 (трьох) місяців,
4.32.4. невідповідність стандартам церковної моралі,
4.32.5. невідповідність віровченню Помісної Церкви.
4.33. Члени Ради старійшин обирають зі свого складу Голову та Секретаря Ради старійшин.
4.34. Голова Ради старійшин обирається строком на 1 (один) рік.
Одного й того ж члена Ради старійшин можна обирати Головою Ради старійшин стільки разів, скільки це вирішить Рада старійшин. Перерва між такими переобраннями не обов’язкова. Випробувальний строк для Голови Ради старійшин відсутній (як при першому, так і наступних обраннях).
У випадку відсутності Голови Ради старійшин, на засіданні Ради старійшин, Рада старійшин обирає для даного засідання, зі свого складу виконуючого обов’язки Голови Ради старійшин.
4.35. Секретар Ради старійшин обирається строком на 1 (один) рік.
Одного й того ж члена Ради старійшин можна обирати Секретарем Ради старійшин стільки разів, скільки це вирішить Рада старійшин. Перерва між такими переобраннями не обов’язкова. Випробувальний строк для Секретаря Ради старійшин відсутній (як при першому, так і наступних обраннях).
У випадку відсутності Секретаря Ради старійшин, на засіданні Ради старійшин, Рада старійшин обирає для даного засідання, зі свого складу виконуючого обов’язки Секретаря Ради старійшин.
4.36. Порядок денний засідання Ради старійшин подається Головою Ради старійшин.
4.37. Чергові засідання Ради старійшин скликаються один раз на місяць. У випадку необхідності також можуть скликатися позачергові засідання Ради старійшин.
4.38. За рішенням Ради старійшин на засідання Ради старійшин може бути запрошено особу, яка не є членом Ради старійшин.
4.39. Засідання Ради старійшин вважається чинним і правомочним, якщо на ньому присутні 4 (чотири) члена Ради старійшин.
4.40. Право голосувати на засіданні Ради старійшин має виключно член Ради старійшин.
4.41. Рішення на засіданні Ради старійшин вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від загальної кількості членів Ради старійшин.
4.42. Рішення прийняті на засіданні Ради старійшин оформлюються в письмовій формі у вигляді протоколу, який підписується Головою та Секретарем Ради старійшин.
У випадку відсутності Голови Ради старійшин, на засіданні Ради старійшин, вищевказаний протокол підписує виконуючий обов’язки Голови Ради старійшин.
У випадку відсутності Секретаря Ради старійшин, на засіданні Ради старійшин, вищевказаний протокол підписує виконуючий обов’язки Секретаря Ради старійшин.
4.43. Рада старійшин звітує перед загальними зборами не рідше одного разу на рік, в усній формі.
4.44. До компетенції Ради старійшин належить:
4.44.1. обрання Голови та Секретаря загальних зборів членів Помісної Церкви;
4.44.2. подання порядку денного загальних зборів членів Помісної Церкви;
4.44.3. скликання загальних зборів членів Помісної Церкви;
4.44.4.повідомлення про проведення загальних зборів членів Помісної Церкви;
4.44.5. запрошення на загальні збори членів Помісної Церкви, особи яка не входить до складу загальних зборів членів Помісної Церкви;
4.44.6. обрання Пресвітера;
4.44.7. прийняття рішення про взяття Пресвітера на фінансове утримання від Помісної Церкви, в тому числі рішення про розмір вищевказаного утримання;
4.44.8. висування кандидатів в члени Ради старійшин (за винятком першого складу Ради старійшин);
4.44.9. призначення та звільнення пасторів Помісної Церкви;
4.44.10. прийняття рішення про взяття пастора на фінансове утримання від Помісної Церкви, в тому числі рішення про розмір вищевказаного утримання
4.44.11. призначення виконуючого обов’язки Голови Ради пасторів Помісної Церкви, в разі неможливості Пресвітером призначити виконуючого обов’язки Голови Ради пасторів;
4.44.12. скликання позачергових засідань Ради пасторів Помісної Церкви, у випадку наявності невідкладних питань, пов’язаних з діяльністю Помісної Церкви;
4.44.13. призначення члена Ревізійної комісії Помісної Церкви;
4.44.14. обрання Голови та Секретаря Ревізійної комісії Помісної Церкви;
4.44.15. скликання позачергового засідання Ревізійної комісії Помісної Церкви, у випадку наявності невідкладних питань, пов’язаних з фінансовою діяльністю Помісної Церкви;
4.44.16. прийняття рішення про запрошення на засідання Ревізійної комісії Помісної Церкви особи, яка не є членом Ревізійної комісії Помісної Церкви;
4.44.17. розгляд майнових справ Помісної Церкви;
4.44.18. ухвалення штатного розпису;
4.44.19. вирішення важливих господарських питань;
4.44.20. прийняття рішення про взяття на утримання працівників Помісної Церкви;
4.44.21. прийняття рішення про заснування, реорганізацію та ліквідацію Помісної Церкви;
4.44.22. прийняття рішення про заснування підприємств, навчальних закладів, благодійних та добродійних закладів, відповідно до законодавства України;
4.44.23. надання попередньої згоди на вчинення Пресвітером дій, у випадках, передбачених даним Статутом;
4.44.24. створення комісії з припинення Помісної Церкви;
4.44.25. здійснення інших повноважень передбачених даним Статутом.
4.45. Рада пасторів Помісної Церкви (надалі – Рада пасторів) – це орган духовного управління Помісної Церкви. Рада пасторів складається із Пресвітера та пасторів.
4.46. Пресвітер та пастори входять до складу Ради пасторів протягом всього строку їх призначення.
4.47. Процедура призначення пастора Помісної Церкви наступна: за поданням Пресвітера, Рада старійшин призначає пастора.
Процедура звільнення пастора Помісної Церкви наступна: за поданням Пресвітера, Рада старійшин звільняє пастора.
4.48. Вимоги до особи, яка може бути призначена пастором: духовна, здатна вчити і керувати, є авторитетом в християнському середовищі, відповідає віровченням Помісної Церкви.
4.49. Строк повноважень пастора становить 3 (три) роки.
4.50. Одну й ту саму особу можна призначати пастором необмежену кількість разів. Перерва між такими призначеннями не обов’язкова.
4.51. Для особи, яка вперше призначена пастором Помісної Церкви встановлюється випробувальний строк тривалістю в 1 (один) рік. При всіх наступних призначеннях однієї і тієї ж особи пастором, випробувальний строк не встановлюється.
4.52. Повноваження пастора припиняються у наступних випадках:
4.52.1. не проходження випробувального строку,
4.52.2. закінчення строку, на який особу призначено пастором,
4.52.3. самовідвід,
4.52.4. по стану здоров’я,
4.52.5. невідповідність вченню Помісної Церкви,
4.52.6. моральна невідповідність,
4.52.7. несумлінне виконання своїх обов’язків.
4.53. Пастор має право на фінансове утримання від Помісної Церкви. Рішення про взяття пастора на фінансове утримання від Помісної Церкви, в тому числі рішення про розмір вищевказаного утримання приймається Радою старійшин.
4.54. Головою Ради пасторів є Пресвітер. Пресвітер є Головою Ради пасторів протягом всього строку свого призначення.
У випадку неможливості Голови Ради пасторів (Пресвітера) бути присутнім на засіданні Ради пасторів, Пресвітер призначає для даного засідання виконуючого обов’язки Голови Ради пасторів. В разі неможливості призначити Пресвітером виконуючого обов’язки Голови Ради пасторів, Рада старійшин призначає виконуючого обов’язки Голови Ради пасторів.
4.55. Секретаря Ради пасторів обирає Рада пасторів з членів Помісної Церкви.
4.56. Строк повноважень обраного Секретаря Ради пасторів становить 1 (один) рік.
4.57. Одну й ту саму особу можна обирати Секретарем Ради пасторів необмежену кількість разів. Перерва між такими обраннями не обов’язкова. У випадку відсутності Секретаря Ради пасторів, на засіданні Ради пасторів, Рада пасторів обирає для даного засідання, із членів Помісної Церкви виконуючого обов’язки Секретаря Ради пасторів.
4.58. Для особи, яка вперше обрана Секретарем Ради пасторів встановлюється випробувальний строк тривалістю в 1 (один) місяць. При всіх наступних обраннях однієї і тієї ж особи Секретарем Ради пасторів, випробувальний строк не встановлюється.
4.59. Порядок денний засідання Ради пасторів подається Головою Ради пасторів.
4.60. Чергові засідання Ради пасторів скликаються не рідше двох разів на місяць. У випадку наявності невідкладних питань, пов’язаних з діяльністю Помісної Церкви, Пресвітер або Рада старійшин можуть скликати позачергові засідання Ради пасторів. Про проведення позачергового засідання Ради пасторів, члени Ради пасторів повідомляються Головою або Секретарем Ради пасторів за добу до дати проведення вищевказаного засідання.
4.61. За рішенням Ради пасторів на засідання Ради пасторів може бути запрошено особу, яка не є членом Ради пасторів.
4.62. Засідання Ради пасторів вважається чинним і правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 (дві треті) членів від загальної кількості членів Ради пасторів.
4.63. Право голосувати на засіданні Ради пасторів має виключно член Ради пасторів.
4.64. Рішення на засіданні Ради пасторів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів від загальної кількості членів Ради пасторів.
4.65. Рішення прийняті на засіданні Ради пасторів оформлюються в письмовій формі у вигляді протоколу, який підписується Головою та Секретарем Ради пасторів.
У випадку відсутності Голови Ради пасторів, на засіданні Ради пасторів, вищевказаний протокол підписує виконуючий обов’язки Голови Ради пасторів.
У випадку відсутності Секретаря Ради пасторів, на засіданні Ради пасторів, вищевказаний протокол підписує виконуючий обов’язки Секретаря Ради пасторів.
4.66. Рада пасторів звітує перед Радою старійшин не рідше двох разів на рік, в усній формі.
4.67. До компетенції Рада пасторів належить:
4.67.1. узгодження особи на посаду Пресвітера;
4.67.2. погодження кандидата в члени Ради старійшин;
4.67.3. проведення відповідного духовного навчання для особи, яка має бажання прийняти хрещення, а також приймає іспит у вищевказаної особи щодо допущення до хрещення;
4.67.4. прийняття особи в члени Помісної Церкви;
4.67.5. взяття на зауваження члена Помісної Церкви;
4.67.6. виключення члена Помісної Церкви з членства в Помісній Церкві;
4.66.7. розгляд духовних справ Помісної Церкви;
4.67.8. спільно із Пресвітером відповідає за богослужбові зібрання та духовне виховання членів Помісної Церкви;
4.67.9. здійснення інших повноважень передбачених даним Статутом.
4.68. Ревізійна комісія Помісної Церкви (надалі – Ревізійна комісія) – це фінансовий контролюючий орган Помісної Церкви. Ревізійна комісія складається із 3 (трьох) членів, які призначаються.
4.69. Строк повноважень призначеного члена Ревізійної комісії становить 3 (три) роки.
4.70. Вимоги до особи, яка може бути призначеною до Ревізійної комісії: моральні якості, член Помісної Церкви, досвід фінансової діяльності.
4.71. Член Ревізійної комісії призначається Радою старійшин.
4.72. Одну й ту ж особу можна призначати до складу Ревізійної комісії не більше ніж 2 (два) рази. Перерва між такими призначеннями не обов’язкова.
4.73. Для особи, яка вперше призначена членом Ревізійної комісії встановлюється випробувальний строк тривалістю в 1 (один) рік. При всіх наступних призначеннях однієї і тієї ж особи членом Ревізійної комісії, випробувальний строк не встановлюється.
4.74. Призначений член Ревізійної комісії не має право на фінансове утримання від Помісної Церкви.
4.75. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються у наступних випадках:
4.75.1. не проходження випробувального строку,
4.75.2. закінчення строку, на який особу призначено членом Ревізійної комісії,
4.75.3. самовідвід,
4.75.4. за станом здоров’я,
4.75.5. невідповідність стандартам церковної моралі,
4.75.6. несумлінне виконання своїх обов’язків.
4.76. Голову та Секретаря Ревізійної комісії обирає Рада старійшин, із складу членів Ревізійної комісії.
4.77. Член Ревізійної комісії обирається Головою Ревізійної комісії на весь строк його призначення як члена Ревізійної комісії.
4.78. Одного й того ж самого члена Ревізійної комісії можна обирати Головою Ревізійної комісії не більше ніж 2 (два) рази. Перерва між такими обраннями не обов’язкова.
4.79. Для члена Ревізійної комісії, який вперше обраний Головою Ревізійної комісії встановлюється випробувальний строк тривалістю в 1 (один) рік. При наступному обранні одного і того ж члена Ревізійної комісії, Головою Ревізійної комісії, випробувальний строк не встановлюється.
4.80. Член Ревізійної комісії обирається Секретарем Ревізійної комісії на весь строк його призначення як члена Ревізійної комісії.
4.81. Одного й того ж самого члена Ревізійної комісії можна обирати Секретарем Ревізійної комісії не більше ніж 2 (два) рази. Перерва між такими обраннями не обов’язкова.
4.82. Для члена Ревізійної комісії, який вперше обраний Секретарем Ревізійної комісії встановлюється випробувальний строк тривалістю в 1 (один) рік. При наступному обранні одного і того ж члена Ревізійної комісії, Секретарем Ревізійної комісії, випробувальний строк не встановлюється.
4.83. Порядок денний засідання Ревізійної комісії подається Головою Ревізійної комісії.
4.84. Чергові засідання Ревізійної комісії скликаються два рази на рік. У випадку наявності невідкладних питань, пов’язаних з фінансовою діяльністю Помісної Церкви, Рада старійшин може скликати позачергові засідання Ревізійної комісії. Про проведення позачергового засідання Ревізійної комісії, члени Ревізійної комісії повідомляються Секретарем Ради старійшин.
4.85. За рішенням Ради старійшин на засідання Ревізійної комісії може бути запрошено особу, яка не є членом Ревізійної комісії.
4.86. Засідання Ревізійної комісії вважається чинним і правомочним, якщо на ньому присутні всі члени Ревізійної комісії.
4.87. Право голосувати на засіданні Ревізійної комісії має виключно член Ревізійної комісії.
4.88. Рішення на засіданні Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі члени Ревізійної комісії.
4.89. Рішення прийняті на засіданні Ревізійної комісії оформлюються в письмовій формі у вигляді протоколу, який підписується всіма членами Ревізійної комісії. За здійснення рішень Ревізійної комісії відповідає Голова Ревізійної комісії.
4.90. Ревізійна комісія звітує перед Радою старійшин 2 (два) рази на рік, в письмовій формі у вигляді звіту. Вищевказаний звіт повинен бути підписаний всіма членами Ревізійної комісії.
4.90.1. До компетенції Ревізійної комісії належить:
4.90.2. ревізія наявності коштів, законності й правильності витрат;
4.90.3. нагляд за станом майна Помісної Церкви;
4.90.4. контроль за пожертвуваннями.

V. МАЙНОВИЙ СТАН ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
5.1. Кошти Помісної Церкви складаються з:
5.1.1. Добровільних пожертвувань віруючих, громадян, державних, громадських, благодійних фондів, підприємств, установ та організацій.
5.1.2. Коштів від реалізації предметів релігійного призначення.
5.1.3. Надходжень від видавничої і господарсько-виробничої діяльності підприємств, заснованих Помісною Церквою, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України.
5.1.4. Пасивних доходів, вкладів по заповітах віруючих, громадян, державних, громадських, благодійних фондів, підприємств, установ та організацій як в Україні, так і з-за кордону.
5.2. Доходи (прибутки) Помісної Церкви використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Помісної Церкви, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.
5.3. Отримані доходи (прибутки) Помісної Церкви або їх частини не можуть розподілятися серед засновників (учасників), членів Помісної Церкви, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
5.4. Доходи Помісної Церкви використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.
5.5. Проведення ревізій фінансової і господарської діяльності Помісної Церкви здійснюється згідно цього Статуту та чинного законодавства України.
5.6. Помісна Церква має право використовувати для своїх потреб будівлі і майно, що надаються їй на договірних засадах державними, громадськими організаціями або громадянами.
5.7. Помісна Церква користується наданими їй земельними ділянками у порядку, встановленому Земельним кодексом України та іншими законодавчими актами України.
5.8. Помісна Церква володіє, користується і розпоряджається майном, яке належить їй на праві власності.
5.9. Помісна Церква має право купувати та відчужувати рухоме та нерухоме майно у відповідності до чинного законодавства України.
5.10. У власності Помісної Церкви можуть бути будівлі, предмети культу, об’єкти виробничого, соціального і добродійного призначення, транспорт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення її діяльності.
5.11. Майно, придбане або створене Помісною Церквою за рахунок власних коштів, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями або передане державою, а також придбане на інших законних підставах, є власністю Помісної Церкви.
5.12. У власності Помісної Церкви може бути також майно, що знаходиться за межами України.
5.13. Помісна Церква має право звертатися за добровільними фінансовими та іншими пожертвуваннями і одержувати їх.
5.14. Будівництво культових та інших будівель Помісною Церквою здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України для об’єктів цивільного призначення.
5.15. Помісна Церква не надає будівель та приміщень, які належать їй або використовуються згідно договору, для проведення зборів, мітингів та інших маніфестацій, що мають політичний характер.

VІ. ПРАВА ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ НА ЗАСНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ, НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
6.1. Помісна Церква у порядку, визначеному чинним законодавством України, має право для виконання своїх статутних завдань засновувати видавничі, поліграфічні, виробничі, реставраційно-будівельні, сільськогосподарські та інші підприємства, а також добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), які діють відповідно до власних Статутів і набувають статус юридичної особи.
6.2. Помісна Церква має право брати участь у громадському житті, а також засновувати та використовувати нарівні з громадськими об’єднаннями засоби масової інформації для поширення серед населення результатів своєї діяльності та проповіді Слова Божого.
6.3. Помісна Церква має право відповідно до своїх внутрішніх настанов створювати для релігійної освіти дітей та дорослих навчальні заклади (недільні школи) і групи, а також проводити навчання в інших формах, використовуючи для цього приміщення, що їй належать або надаються у користування.
6.4. Помісна Церква має право засновувати навчальні заклади для здійснення власної освітньої діяльності за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів.
6.5. Помісна Церква має виключне право на заснування підприємств для випуску богослужбової літератури і виробництва предметів культового призначення.

VІІ. БОГОСЛУЖБОВА ТА РЕЛІГІЙНО-ОБРЯДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ

7.1. Помісна Церква має право засновувати і утримувати вільно доступні місця для богослужінь або релігійних зібрань.
7.2. Помісна Церква проводить богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії безперешкодно в молитовних будинках і на прилеглих до них територіях, у місцях паломництва, установах релігійних організацій, на кладовищах, в місцях окремих поховань і крематоріях, квартирах і будинках громадян, а також в установах, організаціях і на підприємствах за ініціативою їх трудових колективів і згодою адміністрації.
7.3. Богослужіння та релігійні обряди в лікарнях, госпіталях, будинках для людей похилого віку та інвалідів, місцях попереднього ув’язнення і відбування покарання проводяться на прохання громадян, які перебувають в них, або за ініціативою Помісної Церкви. Адміністрація зазначених установ сприяє цьому, визначає час та інші умови проведення богослужіння, обряду або церемонії.
7.4. В інших випадках публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії щоразу проводяться Помісною Церквою у порядку, встановленому чинним законодавством України.

VІІІ. БЛАГОДІЙНА, ДОБРОДІЙНА ТА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ

8.1. Помісна Церква має право:
Здійснювати добродійну діяльність і милосердя як самостійно, так і через громадські фонди відповідно до законодавства України.
8.1.1. Набувати, володіти і використовувати релігійну літературу, а також інші предмети і матеріали релігійного призначення.
8.1.2. Виготовляти, експортувати, імпортувати і розповсюджувати предмети релігійного призначення, релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.
8.1.3. Отримувати та передавати гуманітарну допомогу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

ІХ. ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПОМІСНІЙ ЦЕРКВІ
ТА НА ЇЇ ПІДПРИЄМСТВАХ

9.1. Помісна Церква має право приймати на роботу громадян. Умови праці встановлюються за угодою між Помісною Церквою та працівником і визначаються трудовим договором, який укладається у письмовій формі і реєструється в установленому порядку. У такому ж порядку реєструються документи, що визначають умови оплати праці церковнослужителів та осіб, які працюють у Помісній Церкві на виборних посадах.
9.2. На громадян, які працюють у Помісній Церкві та створених нею підприємствах, добродійних закладах на умовах трудового договору, поширюється дія чинного законодавства України про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оподаткування.
9.3. Громадяни, які працюють у Помісній Церкві, створених нею підприємствах, закладах на умовах трудового договору, а також церковнослужителі та особи, які працюють у Помісній Церкві на виборних посадах, підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на умовах і в порядку, встановлених чинним законодавством України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
9.4. Помісна Церква має право користуватися державними фондами соціального страхування і державним пенсійним фондом України куди Помісна Церква, її підприємства та заклади, а також працівники цих організацій, підприємств, закладів сплачують страхові внески в порядку та у розмірах, встановлених чинним законодавством України.
9.5. Усім громадянам, які працюють у Помісній Церкві, її підприємствах і закладах, державна пенсія призначається і виплачується відповідно до чинного законодавства України.

Х. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
10.1. Помісна Церква має право встановлювати і підтримувати міжнародні зв'язки та прямі особисті контакти, включаючи виїзд за кордон для паломництва, участі в зборах та релігійних заходах. Учасники цих контактів і заходів можуть в порядку, встановленому чинним законодавством, придбавати, одержувати і везти з собою релігійну літературу та інші інформаційні матеріали релігійного змісту.
10.2. Помісна Церква може направляти громадян за кордон для навчання в духовних навчальних закладах і приймати з цією метою іноземних громадян.
10.3. Помісна Церква має право запрошувати священнослужителів, релігійних проповідників, наставників, інших представників зарубіжних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні для проповідуванням релігійних віровчень, виконанням релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності у відповідності до законодавства.
ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
11.1 Рішення про зміни і доповнення до цього Статуту приймається загальними зборами. Зміни і доповнення до цього Статуту реєструються відповідно до чинного законодавства України.

ХІІ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ МАЙНОВИХ ТА ІНШИХ ПИТАНЬ
У РАЗІ ПРИПИНЕННЯ ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ
12.1. Помісної Церкви може бути припинено за рішенням Ради старійшин, яке повинно бути затвердженим загальними зборами, у зв’язку з її реорганізацією (поділом, злиттям, приєднанням та перетворенням) або ліквідацією.
12.2. В разі припинення Помісної Церкви, Радою старійшин створюється комісія з припинення, яка затверджується загальними зборами. Комісія з припинення здійснює всі майнові та інші питання. Рішення комісії з припинення оформлюється протоколом.
12.3. У разі порушення Помісною Церквою законодавства України її діяльність може бути припинено також за рішенням суду.
12.4. У разі припинення Помісної Церкви майнові питання вирішуються відповідно до цього Статуту та законодавства України
12.5. Після припинення Помісної Церкви майно, надане їй у користування державними, громадськими організаціями або громадянами, повертається його колишньому власнику.
12.6. На майно культового призначення, що належало Помісній Церкві, не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.
12.7. У разі припинення Помісної Церкви (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.